اینک منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد

مرا دمی بی عشق ...مجالم نیست

شهریور 97
5 پست
مرداد 97
5 پست
تیر 97
1 پست
بهمن 96
1 پست
آذر 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
2 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
6 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
12 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
9 پست
تیر 88
7 پست
خرداد 88
14 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
12 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
15 پست
مهر 87
5 پست
خرداد 86
4 پست
تیر 85
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
5 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
4 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
12 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
15 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !
عشق بی پایان
با تشکر از مدیران و دست اندرکاران این شبکه بابت طراحی و فضای جذاب و دوستداشتنی
زندگیِ من
تو ام می تونی زندگیت رو زیبا کنی
تا سرنگونی
حمایت از جنبش های مردم ایران.نه به حکومت اسلامی